Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.instytutrolny.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Wydawcą serwisu internetowego instytutrolny.pl jest Instytut Gospodarki Rolnej o numerze KRS 0000588111, NIP: 701-05-22-726, z siedzibą pod adresem ul. Kolejowa 45/119, 01-210 Warszawa, zwana dalej Wydawcą.

2. Portal instytutrolny.pl jest serwisem informacyjnym, dostarczającym informacje, komentarze, analizy oraz opinie w wersji tekstowej, audio, wideo, zdjęć, infografiki, rysunków.

3. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisów internetowych Wydawcy.

4. Cały serwis jak i jego fragmenty oraz szata graficzna podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i o prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, ustawy 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz innym przepisom prawa polskiego i międzynarodowego.

§ 2. Słowniczek

1. Użytkownik - osoba korzystająca z całości lub tylko z części serwisu internetowego należącego do Wydawcy;

2. Materiał - wszelkie treści tekstowe, wideo, audio, zdjęcia, graficzne publikowane w Serwisie przez Wydawcę;

3. Serwis - cały portal lub element składowy (zakładka serwisu) serwisu internetowego (portalu);

4. Serwis internetowy - każdy serwis internetowy należący do Wydawcy;

5. Portal - ilekroć w Regulaminie użyty jest termin serwis internetowy należy rozumieć przez to także portal internetowy (portal);

6. Administrator - osoba lub osoby, które w imieniu i na rzecz Wydawcy na bieżąco zarządzają treściami publikowanymi na portalu;

7. Treści publikowane - materiały oraz komentarze na forum publikowane lub umieszczane na portalu.

§ 3. Zasady korzystania z Portalu

1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2. Korzystanie z Materiałów lub ich części opublikowanych na Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Materiałów lub baz danych w nich zawartych.

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Materiałów w ramach dozwolonego użytku opisanego w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w innych przepisach.

4. Użytkownik nie może w szczególności:

a. zwielokrotniać materiałów i umieszczać ich w innych serwisach internetowych lub udostępniać osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza użytkiem dozwolonym przewidzianym prawem;

b. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

5. Użytkownik ma prawo do zamieszczania odnośników (aktywny link), prowadzących do Materiałów opublikowanych na Portalu, na kontach portali społecznościowych, innych stronach internetowych, portalach pod warunkiem podania źródła. Zabrania się zamieszczania odnośników na stronach internetowych naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Zamieszczone na stronach portalu internetowego prowadzonego przez Instytut Gospodarki Rolnej w ramach domeny instytutrolny.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, jest zabronione.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. W razie wątpliwości co do zasad korzystania z Portalu skontaktuj się z Wydawcą: biuro@instytutrolny.pl.

3. Mail: biuro@instytutrolny.pl

4. Telefon do IGR: +48 535 526 626 NIP: 7010522726