Stanowisko IGR

Stanowisko

Dnia 6 października 2021 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie rolników z parlamentarzystami oraz przedstawicielem Grupy Azoty Dyrektorem Generalnym ZCH „Police” S.A. Mariuszem Grabem. Przedmiotem spotkania był drastyczny wzrost cen nawozów sztucznych oraz omówienie skutków tego zjawiska.

Obecny na spotkaniu Jan Białkowski, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na prośbę zebranych rolników omówił rozwiązania, które zostały wypracowane za czasów ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotyczące problemu nadmiernego zadłużenia z tytułu wykupu gruntów.

Jan Białkowski przypomniał zebranym gościom, że we wrześniu ubiegłego roku w resorcie rolnictwa do konsultacji społecznych był gotów projekt „Ubezpieczenia z uwzględnieniem stabilizacji dochodów, jako instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie”.

Problem zadłużania gospodarstw rolnych, którego powodem jest wykup gruntów rolnych pojawił się w Polsce końcem 2021 r. Wiązało się to wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw, z dnia 16 września 2011 r. 

Wspomniana ustawa uczyniła ze sprzedaży pierwszą w kolejności formę gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Doszło do skandalicznych sytuacji, w których dzierżawcy ziemi rolnicy dostawali od ówczesnej ANR propozycję nie do odrzucenia. Mieli do wyboru albo zdecydować na wykup dzierżawionej ziemi, albo zostanie ona sprzedana wraz z umową dzierżawy osobom trzecim.

Do wykupu ziemi przymuszani byli rolnicy, którzy zgodnie z umową mogli ją jeszcze kilka lat dzierżawić. Zakupu gruntów więc nie planowali, mając inne zobowiązania.

Wykup gruntu odbywał się w formie licytacji. Rolnicy, którzy przystąpili do aukcji mieli świadomość, że przegrana wiązać będzie się z bezpowrotną utratą ziemi. Niestety dochodziło do sytuacji w której rolnicy musieli walczyć ze „słupami”, którzy celowo zawyżali cenę.

Jan Białkowski piastując funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa, polecił pracownikom przygotowanie zmian ustawowych, które umożliwiłyby w sposób systemowy załagodzenie problemu nadmiernego obciążenia wykupem gruntów.

Wypracowane propozycje zostały zamieszczone w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Proponowane zmiany trafiły jednak do zamrażalki sejmowej. Prezentowane rozwiązania zawierały następujące punkty: 

Art. 31 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa mówi, że : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (wcześniej ANR) może rozłożyć spłatę należności za zakupione nieruchomości na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż15 lat,….

Propozycja przewiduje dodanie art. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku odroczenia spłaty należności na zasadach określonych w art.23a ust. 1 (Krajowy Ośrodek może odroczyć określony w umowie albo decyzji, termin zapłaty należności, rozłożyć je na raty albo umorzyć w części lub w całości, jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.), określony w umowie termin całkowitej spłaty należności może zostać wydłużony o ten sam okres, na który udzielono odroczenia. W tym przypadku okres, o którym mowa w ust. 2, nie może być jednak dłuższy niż 20 lat”.

Propozycja przewiduje ponad to:

W art. 32a:

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Krajowy Ośrodek, na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, może, w celu całkowitego lub częściowego zaspokojenia wierzytelności przysługującej wobec tego podmiotu, nabyć nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa prowadzonego przez ten podmiot”

1b. Wniosek, o którym mowa w ust. 1a, może również zawierać oświadczenie podmiotu, o którym mowa w ust. 1a, o zamiarze dzierżawy zbywanej nieruchomości”,

ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpłatne nabycie, o którym mowa w ust. 1a,…. Nie może nastąpić po cenie wyższej niż ustalona zgodnie z art. 30 (cenę nieruchomości Zasobu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami), pomniejszonej o kwotę równą wartości obciążeń nieruchomości”;

Kończąc swoje wystąpienie były podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa zwrócił się z apelem do zebranych parlamentarzystów o podjęcie natychmiastowych działań w kierunku podjęcia intensywnych prac nad wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami - znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
ul. Kolejowa 45/119
01-210 Warszawa 

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Telefon do IGR: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

4 + 3 =