Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej do projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej z dnia 28 marca 2019 r. uprzejmie informuję, co następuje.

Instytut Gospodarki Rolnej rozumie konieczność znalezienia kompromisu między interesami rolników, a postulatami mieszkańców obszarów wiejskich. Jednocześnie pragniemy zaapelować o wydłużenie procesu opiniowania projektu ustawy tak, aby wszystkie zainteresowane środowiska rolnicze miały możliwość przygotowania w pełni merytorycznego komentarza do proponowanych przez stronę rządową rozwiązań.

Niezależnie od powyższej kwestii, pragniemy zauważyć, że istotą projektowanych przepisów powinna być także dbałość o zapewnienie rozwoju rodzimym gospodarstwom rolnym. Tylko w ubiegłym roku eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski przekroczył 30 mld EUR, mając znaczny wpływ na kształtowanie się wskaźników towarowej produkcji rolnej w naszym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego aż 60,7% towarowej produkcji rolnej w Polsce stanowiły artykuły pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym Instytut Gospodarki Rolnej pragnie zaapelować o szczególną rozwagę w kwestii projektowania nowego prawa, gdyż wejście w życie nazbyt restrykcyjnych przepisów może mieć negatywne przełożenie na wskaźniki produkcji i eksportu rodzimych artykułów rolno-spożywczych.

Instytut Gospodarki Rolnej proponuje wprowadzenie zmian w Art. 3.1.

"Planowane przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, sytuuje się w minimalnej odległości od budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych, granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin."

Obawy Instytutu Gospodarki Rolnej dotyczą w szczególności funkcji pełnionej w ww. przepisie przez pojedyncze (często niezamieszkałe) zabudowania mieszkalne lub mieszane stanowiące w myśl prawa budynki mieszkalne. Jednocześnie proponujemy, aby rozważyć kwestię ustanowienia zdefiniowanych odległości prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich od zabudowań w odniesieniu od zabudowy zwartej, skoncentrowanej w myśl przepisów kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W celu racjonalnego gospodarowania przestrzenią obszar gminy dzieli się tu w studium na obszary: zabudowane i o ograniczonej zabudowie, a w miarę potrzeb obszary rozwoju zabudowy. Obszary zabudowane obejmują tereny charakteryzujące się zwartą zabudową oraz posiadające dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej. W skład obszaru zabudowanego mogą wchodzić niewielkie tereny niezabudowane, o ile posiadają dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej. Obszary o ograniczonej zabudowie obejmują tereny rolne, leśne lub inne czynne ekologicznie, w tym tereny wyłączone z zabudowy bądź objęte istotnymi ograniczeniami na podstawie przepisów odrębnych, a także tereny zabudowy rozproszonej lub nieposiadającej dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej. Praktyka pokazuje, że pojedyncze zabudowania – niejednokrotnie powstające w wyniku racjonalnej decyzji inwestora wynikającej z niższej ceny gruntów w pobliżu gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie – uniemożliwią rozwój i powstawanie nowych gospodarstw, paraliżując tym samym przebieg wielu realizowanych i planowanych procesów inwestycyjnych.

Należy zwrócić także uwagę, że przepisy dotyczące sumowania dużych jednostek przeliczeniowych obrócą się przeciw rolnikom gospodarującym na niewielkim areale (tylko około 30% gospodarstw w Polsce gospodaruje na areale powyżej 50 ha). Ze względu na bliskość sąsiedztwa nie będą oni mieć możliwości zmiany lokalizacji budynków inwentarskich ani wzniesienia nowych zabudowań koniecznych dla rozwoju gospodarstw.

W opinii Instytutu Gospodarki Rolnej także proponowane przez Ministerstwo Środowiska odległości stanowią często niemożliwą do przekroczenia barierę dla rolników. Tym samym apelujemy o poddanie racjonalnej dyskusji kwestii możliwego obniżenia progów odległościowych zaproponowanych przez specjalistów resortu środowiska.

Pragniemy także zauważyć, że niejednokrotnie przyczyną konfliktów między rolnikami, a mieszkańcami jest niezadowolenie drugiej z grup w sytuacji, w której z powodu relatywnie niskiej ceny gruntów podejmują oni decyzję o osiedleniu się w pobliżu gospodarstwa utrzymującego żywy inwentarz. Warto zauważyć także, że część skarg i protestów dotyczących uciążliwości zapachowej stanowi manipulację i wynika z nadużywania przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Za przykład posłużyć tu może sytuacja z Kępna (woj. wielkopolskie), gdzie stowarzyszenie Przyjazne Środowisko wespół z mieszkańcami zorganizowało protest z powodu aktualnego zanieczyszczenia powietrza (rzekome odory) przed gospodarstwem, na którym nigdy nie odbyło się jeszcze zasiedlenie.

W opinii Instytutu Gospodarki Rolnej skuteczniejszym rozwiązaniem kwestii odorów byłoby doprecyzowanie przepisów dotyczących tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wypracowaniem konieczności nadzoru nad ich powstawaniem i realizacją.

Projektodawca nie uwzględnił także specyfiki pojedynczego gospodarstwa rolnego, stosowanej w nim technologii – np. systemów biofiltracji – czy choćby kierunków strony wentylacji, które mają znaczący wpływ na poziom odorów emitowanych przez gospodarstwa. Szczególnie pierwsze z wymienionych stanowić mogą – wzorem Niemiec czy Holandii – skuteczną metodę walki z odorami, która jednocześnie nie stwarza zagrożenia dla ciągłości funkcjonowania gospodarstw rolnych. Instytut Gospodarki Rolnej poddaje pod rozwagę kwestię ewentualnego dofinansowania obligatoryjnego montowania systemów filtracji powietrza w gospodarstwach rolnych.

Ponadto prawo powinno działać w obie strony tj. jeśli gospodarstwo rolne już istnieje lub posiada pozwolenie na budowę, właściciel terenu starający się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę dla obiektu chronionego np. budynku mieszkalnego powinien dostarczać do organu oświadczenie w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiąg, że jest świadomy budowania obiektu w strefie buforowej, w związku z czym nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń względem rolnika prowadzącego chów lub hodowlę zwierząt lub w przypadku braku takiego oświadczenia, powinien otrzymywać odmowę wydania pozwolenia.

Taki zapis chroniłby inwestorów przed sytuacjami, w których wybudowali swoje budynki w zgodzie z obowiązującym prawodawstwem. Właściciele terenów często wznoszą budynki mieszkalne, po czym składają skargi m.in. do WIOŚ  względem prowadzonej zgodnie z prawem wcześniejszej działalności sąsiadów.

Niestety w obecnym kształcie projektu prawo działać będzie przeciw inwestorowi, który otrzymał stosowne pozytywne decyzje środowiskowe i warunki zabudowy, przy czym jest w trakcie składania do starostwa powiatowego projektu budowlanego. W powyższej sytuacji – poza faktyczną niemożnością powstania lub rozbudowy gospodarstwa – rolnik straci także zainwestowany kapitał, ponieważ projekt ustawy nie przewiduje opisanej sytuacji, w związku z czym nie implikuje on możliwości wypłacenia rekompensat z ww. tytułu. Projekt nakazuje  wydanie odmownej decyzji także w przypadku zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania w sytuacji, gdy takowa nie spełnia warunków dotyczących odległości od zabudowań przewidzianych w projekcie.

Instytut Gospodarki Rolnej jest także zdania, że projektowane regulacje uniemożliwią rozwój rolnikom indywidualnym i rodzinnym gospodarstwom rolnym, które chronione są porządkiem konstytucyjnym.

Pragniemy ponadto zaznaczyć, że wejście w życie projektu przyniesie negatywne konsekwencje nie tylko dla sektora rolnego, ale także licznych branż kooperujących – w szczególności dla branży budowlanej, co przełoży się wprost na spadek wpływów do budżetów samorządowych i budżetu państwa, które dziś zapewniane są przez podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, ale także podatki o charakterze lokalnym. Przedstawiciele sektora budowlanego szacują, że roczna wartość inwestycji związanych ze wznoszeniem budynków przeznaczonych dla żywego inwentarza wynosi nawet 5 mld zł rocznie.

W kontekście powyższych rozważań należy zwrócić uwagę na naruszenie dwóch Konstytucyjnie chronionych zasad, jakimi są swoboda działalność gospodarczej oraz  przyjęta reguła gospodarstwa rodzinnego jako podstawy ustroju rolnego państwa.

Przechodząc do pierwszego z wymienionych powyżej naruszeń wskazać należy, że swoboda działalności gospodarczej jest podstawową zasadą ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej opartego na społecznej gospodarce rynkowej.

„Wolność działalności gospodarczej oznacza – jak w przypadku każdej wolności podmiotowej – możliwość podejmowania (wyr. TK z 5.4.2011 r., P 26/09, OTK-A 2011, Nr 3, poz. 18), prowadzenia (wykonywania – zob. wyr. TK z: 30.1.2001 r., K 17/00, OTK 2001, Nr 1, poz. 4; 10.4.2001 r., U 7/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 56; 7.5.2001 r., K 19/00, OTK 2001, Nr 4, poz. 82; 20.6.2002 r., K 33/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 44; 29.4.2003 r., SK 24/02, OTK-A 2003, Nr 4, poz. 33; 21.4.2004 r., K 33/03, OTK-A 2004, Nr 4, poz. 31; 14.6.2004 r., SK 21/03, OTK-A 2004, Nr 2, poz. 56; 27.7.2004 r., SK 9/03, OTK-A 2004, Nr 7, poz. 71; 14.12.2004 r., K 25/03, OTK-A 2004, Nr 11, poz. 116; 13.3.2006 r., P 8/05, OTK-A 2006, Nr 3, poz. 28; 24.1.2006 r., SK 40/04, OTK-A 2006, Nr 1, poz. 5; 6.12.2006 r., SK 25/05, OTK-A 2006, Nr 11, poz. 169; 19.1.2010 r., SK 35/08, OTK-A 2010, Nr 1, poz. 2; 5.4.2011 r., P 26/09, OTK-A 2011, Nr 3, poz. 18; 3.7.2012 r., K 22/09, OTK-A 2012, Nr 7, poz. 74; post. TK z 18.7.2005 r., SK 25/04, OTK-A 2005, Nr 7, poz. 85; C. Kosikowski, Wolność działalności, s. 2; Z. Witkowski, Zasada społecznej gospodarki rynkowej, s. 10), wyboru prawno-organizacyjnej formy takiej działalności (wyr. TK z 20.6.2002 r., K 33/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 44; J. Ciapała, Konstytucyjna wolność, s. 248) oraz zakończenia określonej działalności (wyr. TK z 5.4.2011 r., P 26/09, OTK-A 2011, Nr 3, poz. 18). Na konstytucyjną wolność działalności gospodarczej składa się także swoboda konkurowania z innymi podmiotami (wyr. TK z 9.1.2007 r., P 5/05, OTK-A 2007, Nr 1, poz. 1). W ramach wolności mieści się również swoboda wyboru działalności gospodarczej (wyr. TK z: 21.4.2004 r., K 33/03, OTK-A 2004, Nr 4, poz. 31; 5.4.2011 r., P 26/09, OTK-A 2011, Nr 3, poz. 18; 7.6.2005 r., K 23/04, OTK-A 2005, Nr 6, poz. 62; 13.10.2010 r., KP 1/09, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 74)” (art. 20 [w]: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. prof. dr hab. Marek Safjan, dr hab. Leszek Bosek, Legalis).

W doktrynie i nauce prawa przyjmuje się, że swoboda działalności gospodarczej może podlegać ograniczeniom, jednak tylko takim, które nie naruszają jej istoty. Niewątpliwie omawiany Projekt ustawy, wprowadzając tak daleko idące utrudnienia w stosunku do praktycznie wszystkich nowo powstałych  lub rozbudowywanych przedsiębiorstw rolnych w sposób znaczący ogranicza dostęp do rynku podmiotom zamierzającym otworzyć nowe przedsięwzięcie.

W świetle powyższych argumentów, mając na uwadze konieczność wypracowania kompromisu między rolnikami i mieszkańcami wsi nietrudniącymi się rolnictwem, Instytut Gospodarki wyrazić musi negatywne stanowisko względem obecnego kształtu projektu ustawy.

 

 

Jacek Podgórski

Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

 

 

 

 

 

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej