Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Warszawa, 27.02.2019 r.

 

Propozycje Instytutu Gospodarki Rolnej dotyczące zmian w prawie regulującym funkcjonowanie na terytorium RP

organizacji zajmujących się ochroną przyrody oraz działalnością prozwierzęcą

 

Zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej istniejące w Polsce regulacje prawne dotyczące udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych powodują, że proces inwestycyjno-budowlany jest niezmiernie skomplikowany, uciążliwy i nieprzewidywalny dla inwestorów. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego znacząco wydłuża realizację inwestycji i podnosi jej koszty. Co więcej, uprawnienia procesowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców konkurujących z inwestorami, by poprzez finansowaną organizację ekologiczną, utrudnić lub uniemożliwić realizację inwestycji. W istocie pozbawiony jakiejkolwiek kontroli udział organizacji ekologicznych w tych postępowaniach nie znajduje uzasadnienia w prawie unijnym, a przepisy polskie idą dalej w zakresie uprawnień organizacji ekologicznych niż ma to miejsce w innych krajach unijnych, które stosują różne rozwiązania, by udział organizacji ekologicznych był związany z celami ochrony środowiska i nie stanowił narzędzia uniemożliwiającego rozwój ważnych przedsięwzięć, czy też narzędzia gry konkurencyjnej.

Dlatego też podstawowym celem projektowanych przez Instytut Gospodarki Rolnej zmian jest określenie rozsądnych, zgodnych z prawem unijnym reguł udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych wraz z ustanowieniem kontroli państwa nad tym udziałem, by zapobiegać nadużyciom i wynaturzeniom w korzystaniu z uzasadnionych uprawnień. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań prawnych ma umożliwić między innymi skuteczne wyłączanie z postępowań administracyjnych organizacji ekologicznych działających nieuczciwie, które nierzadko z procederu blokowania postępowań administracyjnych uczyniły sobie źródło dochodu i rozgłosu.

Przedkładana propozycja zawiera zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także w ustawie – Kodeks karny.

Obowiązujące przepisy prawa pozwalają organizacjom ekologicznym na nadużycia i nieuczciwe działania, w szczególności na blokowanie i przedłużanie postępowania, pomimo braku argumentów merytorycznych dotyczących ochrony środowiska. Proponowane regulacje wprowadzają ograniczenia możliwości tego typu działań.

W przyszłości Instytut Gospodarki Rolnej chciałby także odnieść podobne przepisy do tak zwanych „interwencji” prowadzonych przez organizacje mające w celach statutowych zapisy dot. ochrony zwierząt.

Niniejsze propozycje są odpowiedzią na nowelizacje ustawy o ochronie zwierząt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości (przedstawiciel wnioskodawców: Krzysztof Czabański) oraz Platformy Obywatelskiej (przedstawiciel wnioskodawców: Paweł Suski), które liberalizują prawo dot. funkcjonowania organizacji ekologicznych i nadają im uprawnienia żywo zagrażające funkcjonowaniu polskiego rolnictwa.

Poniżej propozycje zmian w prawie autorstwa Instytutu Gospodarki Rolnej:

Art. 1. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizacja ekologiczna może występować z żądaniem dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli:

 • jest to uzasadnione celami statutowymi oraz miejscem działania tej organizacji,
 • prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez minimum 24 miesiące przed dniem wszczęcia tego postępowania,
 • liczba jej członków w tym okresie wynosi nie mniej niż 50,
 • osoby kierujące organizacją ekologiczną są niekarane za przestępstwa i przestępstwa skarbowe,
 • posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udziałem w postępowaniu o minimalnej sumie gwarancyjnej, w odniesieniu do jednego zdarzenia, w wysokości 250 000 złotych, ważne przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie otrzymała świadczenia od strony postępowania lub konkurenta wnioskodawcy.

Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

 1. Do wniosku o dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa należy dołączyć:
 • statut organizacji ekologicznej,
 • informacje o osobach kierujących organizacją ekologiczną, wydane z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności, wydane przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczących o niekaralności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe,
 • kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,
 • kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 1 pkt 4,
 • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacja ekologiczna nie otrzymała świadczenia od strony postępowania lub konkurenta wnioskodawcy, przy czym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." i klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 1. Organ prowadzący postępowanie wymagające udziału społeczeństwa, uznając żądanie organizacji ekologicznej, która spełnia warunki określone w ust. 1, za uzasadnione, postanawia o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie.
 2. W terminie 30 dni od doręczenia postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacja ekologiczna składa stanowisko w sprawie, w którym powinna przedstawić wszystkie zastrzeżenia i wnioski oraz okoliczności faktyczne i dowody. Organ pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że organizacja ekologiczna uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w stanowisku bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Organ przy wydawaniu decyzji ma obowiązek brać pod uwagę tylko te wnioski i zastrzeżenia organizacji ekologicznych, które mają związek z ochroną środowiska.
 3. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji. Jeżeli organizacja ekologiczna nie była dopuszczona do udziału w postępowaniu, to wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w takim postępowaniu. Do odwołania należy wówczas dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2. Jeżeli żądanie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu nie jest uzasadnione lub nie są spełnione warunki określone w ust. 1, organ odwoławczy w drodze postanowienia odmawia organizacji ekologicznej udziału w postępowaniu i stwierdza niedopuszczalność odwołania; postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.
 4. Odwołanie wniesione przez organizację ekologiczną powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać twierdzenia i dowody uzasadniające to żądanie. Przepis ust. 4 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
 5. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Przepis ust. 4 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 6 stosuje się odpowiednio.
 6. Jeżeli organizacja ekologiczna nie była dopuszczona do udziału w postępowaniu, to wniesienie skargi do sądu administracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w takim postępowaniu. Do skargi należy wówczas dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2. Jeżeli żądanie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu nie jest uzasadnione lub nie są spełnione warunki określone w ust. 1, organ odwoławczy w drodze postanowienia odmawia organizacji ekologicznej udziału w postępowaniu; postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.
 7. Stanowisko w sprawie, o którym mowa w ust. 4, a także odwołanie i skargę do sądu administracyjnego organizacji ekologicznej, podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia. Przepis art. 66 ust. 1 pkt 19a oraz art. 74a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”

2) po art. 44 dodaje się art. 441 w brzmieniu:

„Art. 441. 1. Organizacja ekologiczna biorąca udział w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, nie może żądać ani przyjmować świadczenia od strony postępowania lub konkurenta wnioskodawcy, w trakcie postępowania oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania.

 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie wymagające udziału społeczeństwa stwierdzi naruszenie przez organizację ekologiczną zakazu, o którym mowa w ust. 1, wydaje postanowienie o wyłączeniu organizacji ekologicznej od udziału w postępowaniu.
 2. Organ prowadzący postępowanie wymagające udziału społeczeństwa wydaje z urzędu lub na wniosek strony postępowania postanowienie o wyłączeniu organizacji ekologicznej od udziału w tym postępowaniu w przypadku stwierdzenia, że:

1) organizacja ekologiczna nie prowadziła działalności statutowej w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 24 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania;

2) organizacja ekologiczna nie spełniała w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub przestała spełniać wymagania określone w art. 44 ust. 1 pkt 3-6,

3) organizacja ekologiczna działała w postępowaniu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub w złej wierze, a w szczególności osoba reprezentująca tę organizację ekologiczną przedstawiła fałszywy dowód, złożyła nieprawdziwe zeznania, działała wyłącznie w celu przedłużenia postępowania lub na rzecz konkurenta wnioskodawcy.

 1. Organizacja ekologiczna wyłączona od udziału w postępowaniu przestaje być podmiotem uczestniczącym w nim na prawach strony oraz nie może składać w nim odwołań, skarg do sądu administracyjnego, ani uwag i wniosków.
 2. Na postanowienie w przedmiocie wyłączenia organizacji ekologicznej od udziału w postępowaniu służy zażalenie.
 3. Organizacja ekologiczna wyłączona od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 pkt 3, nie może być dopuszczona do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa przez okres 3 lat od dnia, w którym postanowienie o wyłączeniu organizacji ekologicznej od udziału w postępowaniu stało się ostateczne. W razie, gdy organizacja ekologiczna została już dopuszczona do udziału w postępowaniu, organ z urzędu wydaje postanowienie o wyłączeniu organizacji ekologicznej od udziału w tym postępowaniu.
 4. Organ, który wydał postanowienie o wyłączeniu organizacji ekologicznej od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 pkt 3, informacje o ostatecznym postanowieniu przekazuje do sądu rejestrowego. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wpisu tych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 5. Przepis ust. 1-2, ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4-7 stosuje się odpowiednio do udziału organizacji ekologicznej na prawach strony w postępowaniu, o którym mowa w art. 72 ust. 1, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.”

3) po art. 85 dodaje się art. 851 i 852 w brzmieniu:

„Art. 851. 1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął realizację przedsięwzięcia. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

 1. Nie uchyla się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 3-8 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęły 2 lata od dnia jej doręczenia wnioskodawcy lub ogłoszenia, a inwestor rozpoczął realizację przedsięwzięcia. Przepis art. 151 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
 2. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do decyzji wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 72 ust. 1, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Art. 852. 1. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

 1. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi.
 2. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.
 3. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) w art. 286 po §2 dodaje się §2a w brzmieniu:

„§2a. Tej samej karze podlega, kto uczestnicząc w postępowaniu administracyjnym lub sądowym na prawach strony żąda korzyści majątkowej w zamian za rezygnację z przysługujących mu praw procesowych.”

Art. 3. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

 

 

 

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej