"Współpraca" to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wspierające współdziałanie pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. Dostępne środki pomogą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Działanie "Współpraca" ma ułatwić wprowadzanie wiedzy do praktyki, przyczynić się do stosowania nowych rozwiązań w produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych, a także zwiększyć innowacyjności i konkurencyjność sektora rolnego.

 

Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. To właśnie grupy EPI mogą być beneficjentami. W ramach działania założono wsparcie funkcjonowania grup EPI oraz realizacji przez te grupy projektów.

 

Wymogi dotyczące grup EPI:

  • utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty spośród: rolników, właścicieli lasów, instytucji naukowych (uczelni, jednostek naukowych, instytutów), przedsiębiorców, doradców;

  • członkami mogą być także inne podmioty, których członkostwo w grupie będzie niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji.

 

Projekty mają prowadzić do opracowania i wprowadzenia do praktyki nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu, związanych z produktami rolnymi.
Przykładowo mogą to być projekty dotyczące opracowania nowej technologii w zakresie przetwórstwa np. owoców i warzyw, mięsa, mleka, nowych sposobów pakowania produktów, które np. zapewnią lepsze warunki ich przechowywania, mogą też dotyczyć ulepszonych lub też zupełnie nowych urządzeń związanych z produkcją rolną.

 

Poziom pomocy:

  • 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych i bieżących;

  • 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji;

  • 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych w zakresie kosztów bezpośrednich, takich jak zakupy czy budowa.

 

Finansowaniem objęty jest szereg kosztów kwalifikowanych:

  • Koszty ogólne operacji.

  • Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, upowszechnieniem rezultatów operacji zrealizowanej przez grupę operacyjną.

  • Koszty badań stosowanych i prac rozwojowych związanych bezpośrednio z przedmiotem operacji, jeżeli będą niezbędne do wdrożenia do praktyki rezultatu operacji.

  • Koszty bezpośrednie (w tym inwestycyjne inwestycyjne) operacji, związane z realizacją planu biznesowego (operacyjnego) grupy operacyjnej EPI.


Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 000 000 zł, w tym koszty funkcjonowania grupy mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł (max 20 % kosztów inwestycyjnych oraz badań). Koszty ogólne mogą stanowić dodatkowo maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).


Zgodnie z harmonogramem wdrażania PROW 2014–2020 pilotażowy nabór wniosków o przyznanie pomocy powinien zostać uruchomiony w czerwcu 2017 roku

Szacuje się, że w okresie realizacji Programu wsparcie uzyska 90 grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI), w ramach łącznego budżetu działania w kwocie 57 999 730 euro.

 


W styczniu br. weszła w życie zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 5), która wprowadziła zmianę podmiotu wdrażającego to działanie. Nie będzie to już Agencja Rynku Rolnego, tylko Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W nawiązaniu do zmienionej ustawy aktualnie nowelizowane jest rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego publikacji, ze względu na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia proponowanych zmian.

 

minrol.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com

 

 

Spotkanie ministrow rolnictwa z panstw Europy Środkowej

Dziś na Węgrzech (w Wyszehradzie) odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4).

Więcej...
Ekoterroryzm coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Wywiad ze Szczepanem Wojcikiem

Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej udzielił wywiadu dla portalu wmeritum.pl na temat zjawiska ekoterroryzmu, które...

Więcej...
133 mln euro na promocje produktów rolnych

Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznaczy 133 mln euro na programy informacyjne i promocyjne...

Więcej...
Dlaczego Polska nie zdobywa rynku mleczarskiego w Azji – Analiza błędów

Podczas IV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej mówiono dużo o możliwościach rynkowych...

Więcej...

   

Kontakt z Instytutem

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

2016 © Instytut Gospodarki Rolnej